Stadgar

Stadgar för Ebba Petterssons föräldraförening

  1. Föreningens firma är: EBBA PETTERSSON FÖRÄLDRAFÖRENING.
  1. Ebba Petterssons Föräldraförening är en ideell förening som står självständigt gentemot stat, kommun, skola, religiösa, privata och politiska intressen.
  1. Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg. Denna skall bestå av föräldrar till barn som går på Ebba Petterssons skola. Styrelsemedlemmar skall vara medlemmar i Ebba Petterssons föräldraförening.
  1. Medlem äger inte del av föreningens tillgångar, liksom denne inte heller ansvarar för föreningens skulder.
  1. Föreningens verksamhet skall syfta till att göra det bättre för våra barn som går på Ebba Petterssons skola. Barnen skall alltid vara prioritet 1.
  1. Föräldrar/vårdnadshavare till barn inskrivna vid skolan har rätt till medlemskap. Medlemskap bekräftas genom att erlägga medlemsavgift. Medlem har full insyn i verksamheten, närvarande-, yttrande och förslagsrätt på alla möten. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöten. Avgift till föräldraföreningen bestäms av årsmötet. Avgiften skall betalas före oktobers månads utgång.
  1. Förutom avgift till Föräldraföreningen kan förälder/vårdnadshavare betala in ytterligare valfri summa till föräldraföreningen. Denna summa är helt frivillig. Insamlade medel skall fördelas genom att föräldrar/vårdnadshavare och barn äskar medel till förbättringar. Dock är vissa medel avsatta för följande prioriterade verksamheter: * Nobelfesten, * Niornas avslutningsfest
   * Föreläsningar, * Kick-off, * Paddanbåttur för 1:a klass, * Ebbas namnsdag.
   Resterande medel fördelas genom äskningar. Även lärare och elevråd kan äska pengar.
  1. Styrelsen beslutar över löpande frågor och är underställda medlems- och årsmöte. Styrelsemöte skall hållas minst tre gånger per termin eller på begäran av styrelseledamot. Alla styrelsemöten skall protokollföras och läggas ut på hemsidan. Föreningens firma tecknas av kassör och ordförande var för sig. Styrelsen skall bestå av Ordförande samt 3-7 ordinarie ledamöter. Ordförande väljs på årsmötet för en tid av 1 år. Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år. Styrelsen skall tillse att mandattiden utgår växelvis så att halva antalet mandat förnyas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 2/3 av styrelsen skall vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. Dessutom skall alltid Ordförande eller Vice ordförande delta. Ordförande har alltid utslagsröst.
  1. Föreningens verksamhetsår följer läsåret och omfattar tiden 1/7 till 30/6
 1. Möten

Ordinarie årsmöte

Äger rum i september månad och utlyses på lämpligt sätt minst tre veckor i förväg. Motioner till årsmötet skall skickas skriftligt till styrelsen för beredning senast 14 dagar innan mötesdatum. Följande ärenden skall förekomma på årsmötet:

 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän för mötet
 • Fastställande av mötets behöriga sammankallande
 • Framläggande av årsredovisning
 • Beslut om fastställande av räkenskaper & om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse (Val av ordförande och val av styrelseledamöter)
 • Val av revisor och revisorsuppleanter
 • Val av valberedning för nästa årsmöte
 • Beslut om medlemsavgift för innevarande läsår
 • Inkomna motioner som hänskjutits till årsmötet

Extra årsmöten

Extra årsmöte hålls när styrelsen anser befogat eller når så begärs av minst ¼ av föreningens medlemmar. Utlysande och mötesförfarande sker som vid ordinarie årsmöte.

Medlemsmöten

Medlemsmöten skall utlysas minst 14 dagar i förväg. Medlemsmöte skall sammankallas om minst ¼ av föreningens medlemmar så kräver eller på styrelsens begäran. Vid års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller Ordförandes mening, utom i personval, där lotten skiljer.

 • För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra efterföljande möten.
 • Beslut om upplösning av föreningen är giltigt endast om beslut har fattats av minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Föreningens tillgångar tillfaller och fördelas på klasserna efter revisorernas godkännande av räkenskaperna.